HTML

HTML2

Tuesday, September 27, 2011

Telangana 'People's Strike' : Another Freedom Struggle for Self Rule


తెలంగాణా లో కాలచక్రము ముందుకు వేల్లనంతున్నది,
RTC బస్సు టైర్లు తిరగనంతున్నాయి,
రైలు చక్రాలు పట్టాల పై కదలనంతున్నాయి,
సింగరేణి బావి నుండి భోగ్గు బైటకు రానంతున్నాయి
బడి గంటలు మొగనంతున్నాయి
విద్యుత్ తీగలు మరలబడుతున్నాయి
విద్యార్దులు ఉద్యమం అంటున్నారు,
ఉద్యోగాస్తుల్లు ప్రభుత్వని దిక్కరిస్తున్నారు,
రైతులు కొడవళ్ళు పడుతున్నారు ,
కార్మికులు పిడికిళ్ళు ఎత్తుతున్నారు,
గృహినిల్లు నడుము భిగిస్త్తునారు.
అందరిది ఒకే ఆరాటం, ఒకే పోరాటం,
ఒకే నినాదం... జై తెలంగానం.
సకల తెలంగానం ఒకే మాట,
ప్రత్యెక రాష్ట్రం వచ్చేదాక సమ్మె బాట

Friday, September 23, 2011

Friday, September 16, 2011


Pix: Nizam of HYD surrenders before Sardar PatelSeptember 17 Telangana / Hyderabad Vimochana Divas

September 17 తెలంగాణా విమోచన దినం . హైదరాబాద్ రాష్ట్ర విమోచన కోసం పోరాడి అమరులైన వరంగల్ పరకాల వీరులకు, మతం కన్నా స్వేచ గొప్పది అని పోరు బట పట్టి రజాకర్ల చేతులో హతుడైన జర్నలిస్ట్ శోయబుల్లః ఖాన్ కు మరీయు నిజం నిరంకుశ పాలనా కు వ్యతీరేకంగా పోరాడుతూ ప్రాణాలను అసువులు బాసిన పోరు బిడ్డలకు జాతీయ విప్లవ జోహార్లు . అమరవీరులారా మీ త్యాగమును మేము మరవము మీ పోరు బాట లోనే తెలంగాణా విముక్తి కొరకు పునరంకీతం అవుతాం .We salute and remember Sardar Vallab Bhai Patel and Indian Army for freeing Telangana from the attrocities of Razakars and Nizam. Kasim Razvi the MIM founder was the chief of Razakars and he was fully supported by Nizam. Nizam wanted to merge Telangana with Pakistan. We also salute Comrade Ravi Narayana Reddy from Nalgonda and Arya Samajists , Hindu Mahasabha activists who bravely fought mighty Nizam. Irony is that not a single Seemandhra leader came for our rescue when Razakars were killing Telugu speaking people. Razakars committed genocide against telugu speaking people with the patronage of Nizam. Seemandhra leaders came later to loot the wealth of Nizam and Hyd. Even looting us for last 50 years their hunger for money has not diminished . Beware SeemaAndhra plutocrats the Lions of Telangana has arisen, flee before you are hounded out . Now the time has come to give the clarion call of 'Quit Telangana' and kick out shameless greedy SeemaAndhra Plutocrats from Telangana . Jai Telangana.

Thursday, September 15, 2011


The stage is set for a major showdown between the state government and 2.4 lakh employees of Telangana with the latter calling for an indefinite general strike 'Sakala Janula Samme' beginning Tuesday even as TRS chief K Chandrasekhar Rao warned that the Telangana region would turn into a fireball if the government invoked the Essential Services Maintanance Act (Esma) against even a single employee from the region.Addressing a massive public meeting in Karimnagar on Monday, KCR said the employees' general strike would be a trendsetter in the history of the state as no bus would run, no train would move, no educational institution would open and no production would take place in the Singareni mines.
Monday, September 12, 2011

LGO EXAM PAPER-1 MODEL PAPER

This modle paper prepared and compiled by Akula. Praveen Kumar, Accountant, Medak HOPl visit akulapraveen.blogspot for Paper-II within two or three days.

Disclaimer: All questions/Information provided in this post are Compiled by A. Praveen Kumar for in good faith of Departmental Employees . The types of questions, number of questions and standard of questions may be vary in actual examination. This is my predictions only. Author of blog does not accepts any responsibility in relation to the accuracy, completeness, usefulness or otherwise, of the contents.

This is a practice paper only.PAPER- 1

Instructions to Candidates

1. Answer All the Questions in 60 Minutes
2. Each question Carries “2” Marks
3. Round off the Appropriate choice in OMR sheet

PART-A (General English)

1. Mark the part in which the grammatical mistake is

He asked / that why /he shall / be punished
A B C D

a) A b) B C) C d) Dchoose the correct word or Phrase for question 2 and 3


2.The tea is cold. Please______it
a. heat b. warm c. fire d. None


3. I wish I ...... a king
a. Was b. Am c. Should be d. Were


Supply suitable prepositions for question 4 and 5


4. The animal resembled ....... a cat
a. from b. Since c. on d. About5. Your father will be angry ...... you when he hears of your conduct
a. on b. with c. in d. About


Mark the correct meaning for question 6 and 7

6. Student of Plant life
a. Botanist b. Zoologist c. Biologist d. Sociologist


7. Stamp Collector
a. Philanderer b. Bibliographer c. Philatelist d. None


8. Mark the correct Antonym of “Deficit”
a. Enough b. less c. Surplus d. More


9. Mark the correct synonym of “Incredible”
a. believable b. Conceivable c. Unbelievable d. None


Supply suitable articles for question 10 and 12


10. There is ...... hourly bus from Hyderabad to Medak
a. a b. an c. the d. none


11. .......elephant is a huge animal
a. a b. an c. the d. None


12. He is writing on........paper with a pen
a. a b. an c. the d. None


Supply suitable conjunctions for question 13 and 14


13. I shall do it........you like it or not
a. but b. When c. Whether d. While


14. Take a lamp.......the night is dark
a. if b. for c. and d. So


15. Find out the mis- spelt word
a. Recurring b. Computer c. Philataly d. Insurance


16-20. Read the passage given below and answers the questions that follow


Wild peacocks live together in large flocks in the forests of Central Africa. They scratch about in the ground during the day for seeds to eat and at nightfall they fly up to the trees where they perch and sleep. Every peacock has several wives known as peahens the female birds build their nests on the ground and lay from four to six whitish sometimes spotted eggs. During the mating season the male utters a harsh raucous cry.

16. Peacocks live together in large
a. Nests b. Flocks c. trees d. Huts


17. They scratch about in the ground during the day for
a. Mating b. to lay eggs c. seeds d. Sleep

18. Which birds build their nests on the ground?
a. Male b. Female c. Child d. None

19. Female peacocks lay which colour eggs
A Reddish b. Brown c. Block d. Whitish

20. A suitable title for the passage could be
a. Peacocks in Africa b. Peacocks life style c. Wild Peacocks d. Peacocks storyPART-II (Arithmetic)


21. Which of the following are the prime Numbers?

a. 241 b. 337 c. 391 d. 571


22. Simplify: 7845- ? = 8461-3569

a. 2593 b.2773 c. 3509 d. None of these


23. Three numbers are in the ratio 1: 2: 3 and their HCF is 12. The numbers are
a . 12,24,26 b.10,20,30 c.5,10,15 d. 4,8,12


24. If 1.5 x = 0.04y, then y-x / y+x is

a. 730/77 b. 73/77 c.7.3/77 d. None


25. Six times of an unknown number is 13 less than 55. That unknown number would be-

a. 10 b. 7 c. 11 d. 5


26. A sum of Rs. 312 divided among 100 boys and girls in a such a way that each boy gets Rs. 3.60 and girl get 2.40. The number of Girls is

a. 35 b. 40 c. 80 d.65


27. The average of five numbers is 27. If one number is excluded, the average becomes 25. The excluded number is
a. 25 b. 35 c.45 d.55


28. Father's age is five times to that of the son. After 20 years, the father is of 40 years. Then what would be the age of the son?


a. 20 b. 22 c. 21 d. 24


29. If 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be

a. 20 b. 120 c. 360 d. 320


30. An examine had to score 40% to pass in question paper-I, but he scored only 40 marks and failed by 20 marks. What had been the maximum marks for question paper-I ?

a. 100 b. 200 c. 150 d. 180


31. Srinivas spent 40% of his salary on Food, 20% on House Rent, 10% on entertainment and 10% on conveyance. If his savings at the end of the month are Rs. 1500, then his monthly salary is

a. Rs.6000 b. Rs.7500 c. Rs.8000 d. Rs.10000


32. The price of a shirt is increased by 15% and then reduced by 15%. The final price of the shirt

a. Doesn’t Change b. Increase by 2.25% c. Decrease by 2.25% d. None of these


33. A train of 350 metres long is running at a speed of 32 km/hr. A man from the opposite direction is coming at a speed of 3 km/hr. How long will the train take to cross this man?

a. 28 sec b. 24 sec c. 36 sec d. 32 sec34. A vendor bought lemons at 6 for a rupee. How many for a rupee must he sell to gain 20%

a. 3 b. 4 c. 5 d. 6


35. x/5 = y/8 then (x+5) : (Y+8) is equal to

a. 3 :5 b. 13:8 c. 8:5 d. 5:8


36. Venkatesh and Anjaneyulu started a business investing of Rs. 22500 and Rs. 35000 respectively. Out of a total Profit of Rs. 13800, Anjaneyulu share is


a. 5400 b. 7200 c. 8400 d. 9600


37. 20 persons assemble 8 machines in a day. How many persons will be required to assemble 12 machines in a day?
a. 40 b. 20 c. 30 d. 42


38. Length and circumference o f a football ground are 120 metres and 400 metres, respectively. What will be its area?
a. 6500 sq metre b. 9600 sq metre c. 6800 sq metre d. 4800 sq metre


39. An athlete runs 200 meters in 24 Secs. His speed is

a. 20 Kms/h b.24 Kms/h c. 28.5 Kms/h d. 30 kms/h

40. At what rate percent per annum will a sum of money double in 8 years?

a. 10.5% b. 11.5% c. 12.5% d. 13.5%

41. A sum of money amounts to Rs.4624 in 2 years and to Rs 4913 in three years at compound interest. The sum is

a. 4096 b. 4260 c. 4335 d. 4360


42.. Which of the following numbers is divisible by 18 (remainder 0)?

a. 245678 b. 2456789 c. 2445678 d. 2455678


43. Turn odd man out 8, 27,64,100, 125, 216, 343
a. 27 b. 100 c. 125 d. 343


44. In what ratio must tea at Rs. 62 per kg be mixed with tea at Rs. 72 per kg so that the mixture must be worth Rs. 64.50 per kg.

a. 1:3 b. 3: 2 c. 3:1 d. 2:3


45. A can do a work in 10 days which B alone can do it in 12 days. In how many days will they finish the work, both working together?
a. 60/10 days b. 60/11 days c.60/12days d. 60/13 days


46-50: Study the table given below and answer the questions given below it

Number of Employees working in various Departments of a Company


Year Departments (Number of Employees)

Year- Production -Sales -Purchase- Accounts -Research


2005 - 150- 25 -50 -45 -75

2006- 225- 40 -45 -62- 70

2007 - 450- 65 -30- 90- 73
2008- 470-73 -32 -105- 70

2009- 500- 80- 35- 132- 74

2010 - 55 -75 -36 -130- 75


46. In which year, the total number of employees reached approximately twice the total number of employees the factory had in the year 2005
a.2006 b. 2007 c. 2008 d. 2009


47. In which department the number of employees approximately remained the same during the years 2005 and 2010
a. Production b. Sales c. Research d. Accounts


48. In which year the number of employees working in production department was less than 50 % the total employees
a. 2005 b. 2007 c. 2008 d. 2009


49. In which of the following years each department had more number of employees than it had in the immediately preceding year
a. 2007 b. 2008 c. 2009 d.2010


50. Which department had less than 10% of the total employees all through years 2005 to 2010?
a. Production b. Sales c. Research d. Accounts

Thursday, September 8, 2011

ONAM WISHES TO ALLThe revised Dates for IP & LGO exam is follows :

01. IP - 15 & 16.10.2011
02. LGO - 15.10.2011

Dte Memo No : A-34012 / 04 / 2011-DE Dt. 07.09.2011.