HTML

HTML2

Thursday, May 30, 2013

GDS to MTS examination for the vacancies (25%) of 2009 Andhra Pradesh Circle

2009 సం. MTS ఖాళీలకు జి. డి . ఎస్ నుండి (25% ) వ్రాత పరీక్షకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయబడినది. (డైరె క్టోరేట్   క్లారిఫికేషన్ ప్రకారము) 

 వ్రాత పరీక్ష తేది : 07-07-2013 (ఆదివారము)
మొత్తం మార్కులు : 100
పరీక్ష సమయము : 90 నిముషాలు  ( 10.00 నుండి 11. 30 వరకు)
దఖాస్తులు అందవలసిన ఆఖరు తేది : 10-06-2013 (డివిజనల్ ఆఫీసు)
పరీక్షకు అర్హత :

01-01-2009 నాటికి 50 సం. లు దాటి ఉండరాదు . 
-- ఒ.బి.సి వారికి 3 సం. లు, ఎస్.సి., / ఎస్.టి  వారికి  5 సం . లు మినహాయింపు 

-- కనీస సర్విస్ నిబంధన లేదు . 

-- 01-01-2009 తరువాత  అప్పాయింట్  అయిన  జి. డి . ఎస్  పరీక్షకు అనర్హులు . 


-- ఖాళీలు లేని డివిజన్లలో  పరీక్ష వుండదు మరియు దరఖాస్తులు స్వీక రించ బడవు . 


పార్ట్ - A (మల్టిపుల్ చాయస్  క్వశ్చన్స్ )

జనరల్ నాలెడ్జ్  ( 25 మార్కులు )
కనీస మార్కులు : ఒ.సి - 10, ఎస్. సి. / ఎస్. టి  - 9 మార్కులు 

పార్ట్ - B (మల్టిపుల్ చాయస్  క్వశ్చన్స్ )
మాథమాటిక్స్  ( 25 మార్కులు )
కనీస మార్కులు : ఒ.సి - 10, ఎస్. సి. / ఎస్. టి  - 9 మార్కులు 

పార్ట్ - C  ( రెండు భాగములు )
 (i ) ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్  - 25 మార్కులు (మల్టిపుల్ చాయస్  క్వశ్చన్స్ )
(i i )రీజనల్ లాంగ్వేజ్ - 25 మార్కులు (మల్టిపుల్ చాయస్  క్వశ్చన్స్ )
 
కనీస మార్కులు - ఒ. సి - 10., ఎస్. సి / ఎస్. టి  - 8., ఒ. బి. సి - 9 
= సరాసరి  మార్కులు : 
ఒ. సి - 40%., ఎస్. సి / ఎస్. టి - 33., ఒ.బి. సి - 37 మార్కులు 


= వ్రాత పరీక్షకు  జి. డి . ఎస్ అన్ని అర్హతలు పొంది వుండాలి . 

= అప్లికేషన్ లో అన్ని ఎంట్రీలు పూర్తి  చేసివుండాలి . 

 
= ఎటువంటి పనిష్మెంట్ లు పొంది  వుండ రాదు . 

= క్రమశిక్షణ చర్యలు / విజిలెన్స్ చర్యలు పెండింగ్ లో వుండ రాదు . 


డివిజన్ / రీజియన్ వారీగా ఖాళీల వివరములు తెలియజెయబదినవి. 


 

 
Wednesday, May 29, 2013


14 Tips To Keep Your Mind Active:

You're working hard at a satisfying career. You're settled, more or less, in a long time relationship, and enjoy a fulfilling social life. You've established a comfortable routine with your family and friends. Life in general is going great.


Or is it? Could it be that your mind is stagnating?

The brain is an organ and, as such, it requires oxygen and 
exercise
, just like the heart and lungs. Feed your mind and you'll feel emotionally and physically invigorated. It may be too soon to succumb to middle-aged worries about "using it or losing it," or to start fretting about Alzheimer's and other degenerative disease. Nonetheless, it's still important to focus on keeping your brain in shape.

By regularly engaging in the right activities, you can increase your 
memory
, improve your problem-solving skills and boost your creativity. Here are some tips on how to keep your mind active.

lifelong learning


Integrating select activities into your regular schedule will pay long-term dividends.

1- Read a book

 

Choose from classic literature, science fiction or career-enhancing business books and give your brain a boost. Pick up a novel before your next business flight or vacation. On top of the cerebral benefits, the escapism that comes from reading can be very relaxing.

Brain benefits: Reading helps you exercise your cognitive skills and increase your vocabulary. Do it regularly and you'll be amazed at the information you absorb, which will make you a more interesting conversationalist.

2- Take a course

 

Learn something new. Sign up for a cooking class, register for martial arts training or enroll in a wine tasting seminar.

Brain benefits: You'll be challenging yourself to absorb new concepts, information and ideas, and you'll hone your retention skills through memorization.

3- Learn a language

 

Attend classes, listen to tapes or date a woman with whom you can converse in another language. Instead of watching the same television programs you always do, take in a foreign language movie with subtitles.

Brain benefits: Learning a new tongue keeps your brain flexible and your mind sharp, helping to reduce the slowing of the thought processes that comes with age. It can also make your next vacation or business trip easier if you know the language.

exercise your mind

Sometimes, physical and mental exercise go hand-in-hand.

4- Run

 

Lace up your running shoes and get moving. Even if you never plan to run a marathon, it will get both your body and mind in shape.
Brain benefits: Running will increase the levels of oxygen in your brain and flowing through your body. In turn, your body will release more endorphins, which will make you feel energized while producing a sense of pleasure and well-being.
5- Play golf

 

Escape to the links and spend a few hours in the fresh air counting birdies, bogeys and mulligans. Golf is a social sport and a great way to network and relax at the same time.

Brain benefits: Golfers get mental stimulation using their decision-making skills as they plan stroke strategies. As the sport involves the control of repetitive movements, it instills mind-body discipline.

6- Do yoga

 

You might be surprised at how strenuous yoga can be. Beyond the physical demands that give your entire body a workout, yoga has great calming and relaxation qualities.

Brain benefits: Yoga forces you to focus on controlling all your muscles and your breathing. You'll let your worries slide away, giving your mind a rest from stress.

7- Play pool

 

Rack 'em up, grab a cue and concentrate on your strategy. Billiard players must focus on the immediate, blocking out distractions as they plan their next moves.

Brain benefits: Strategic planning increases mental clarity. Concentrating on the immediate helps keep your mind sharp. Furthermore, this game of angles demands that players think in terms of physics, something most of us rarely do in our everyday lives.

keep thinking

Developing habits to fill the brief intervals in your day will also help hone your mind.

8- Play a game

 

Challenge a colleague to a game of chess at lunch. Invite friends over for an evening of cards. Besides the social aspects, such activities will keep your mind active.

Brain benefits: You'll use your memory and expand your powers of recall. You'll also test your mathematical skills and logic.

9- Subscribe to a daily newsletter

 

Whether it's a "word of the day," "quote of the day" or "this day in history" newsletter, receiving new information each day will add data to the hard drive in your head.

Brain benefits: The mental stimulation will increase your comprehension skills. The additional knowledge will also make you sound more worldly and intelligent. 

be creative

Even extended leisure time needn't be downtime for your brain.

10- Grab the controller

 

Believe it or not, playing certain video games really can be good for your health. The operative word here, however, is "certain" -- choose games that involve strategy or problem solving. Playing Grand Theft Auto: Vice City may be stimulating, but it doesn't do much for the mind.

Brain benefits: Problem solving and role-playing games will help you practice strategic planning. You'll also improve your hand-eye coordination.

11- Build a model

 

Remember the fun you had as a kid making model airplanes and cars? Recreate that by building a miniature model.

Brain benefits: Following all those written instructions sharpens your powers of concentration. Focusing on the task at hand will also be very relaxing.

12- Learn an instrument

 

Pull out your old guitar, sign up for piano lessons or rent a trumpet or a clarinet. Learning how to make music will stimulate your creativity.

Brain benefits: Reading music provides mental stimulation. Playing an instrument requires powers of recall as well as concentration to maintain tune and tempo.

13- Do a crossword

 

Stick The New York Times crossword puzzle in your briefcase, then get to work on it during your commute or while you're waiting for an appointment or a meeting to begin.

Brain benefits: You'll improve your cognitive skills and creative thinking as well as your word power and vocabulary.

14- Engage in a debate

 

A lively discussion can be invigorating. As long as you avoid letting it digress into an argument, you can have a lot of fun debating the pros and cons of an issue with a friend or colleague.

Brain benefits: You'll practice your quick-thinking skills, logic and creativity. Developing convincing theories on the spot will help you in your career and in your personal relationships. 

boost your brain

 

Keep your mental faculties in tip-top shape by giving yourself plenty of opportunities for mental stimulation. Use your cognitive skills, test your powers of recall, improve your memory, and challenge yourself to be more creative in your thinking. You'll reap great brain-boosting benefits by keeping your mind active.
STAY GRANTED BY CAT (P.B) DELHI AGAINST ABOLITION OF POSTS OF POSTMEN & MTS.

Department of Posts ordered abolition of 17093 posts of various cadres. Out of which about 7500 posts were related to Postmen & MTS. AIPE Union Postmen & MSE/Gr. ‘D’ filed a case No. 1736/21.05.13 in CAT (P.B) Delhi along with NUPE Postmen & MTS and AIPEU GDS (NFPE). The Hon’ble CAT Delhi has granted stay against the abolition of posts of Postmen & MTS.

Next date of hearing is fixed as 11.6.2013.

Orders will be exhibited in web-site on receipt.


If there is any imposition of orders of abolition of posts in any Circle. They can take up the matter with the authorities concerned on the basis of CAT (PB) Delhi orders.

Tuesday, May 28, 2013

Their freedom is Priceless.. Encourage them 


 " Their world is innocent .  Protect them"
" Their freedom is priceless.  Encourage them"
"Their dreams are fragile. Nurture them "

These lines make lot of thoughts in our mind.

Are our children  enjoying the fun and happiness of Childhood now.?
The Answer is a Very Big NO.

  • The yesteryear children heard stories from their grand parents.

  • They played with their friends in the streets.

  • They make paper boats during rain.  etc etc. etc.

  • Their life is full of fun with playing.
                   
                      Now we think about the present situation ? Let us take a third standard student
  • After school hours , she has to go to Talent exam class (1 Hour) - Now Time is 5.30
  • This is the time for Co -curricular - 6.30
  • This is time to start the home work (Work load) - (Lot and Lot of homework) - upto 9.00
  • She goes to bed after eating at 9.30
                                     Suppose if she gets time, she watch Cartoon Network, Comedy Channels. No time to spare or relax the mind. 
 
                         Some body may argue.  " This is a competitive world .  We must bring up our child to cope with the fast world. " . Surely friends,  We must give chance to play and make them relax their mind.  That is what we enjoyed in our yesteryears.

 Play allows children to use their creativity while developing their imagination, dexterity, and physical, cognitive, and emotional strength. Play is important to healthy brain development.
My Dear children Play well.  Enjoy well

Source: Venkat Pakkangal

PA/SA EXAM COMPLETE KEY HELD ON 19/05/2013


The Postal Assistant/Sorting Assistant Examination Key is prepared by Akula. Praveen Kumar, Sub Postmaster, Papannapet SO-502303(Medak division Mob no. 9849636361, 8019549939) in good faith of Postal Assistant exam aspirants. Author of blog does not accepts any responsibility in relation to the accuracy, correctness of answers or otherwise, of the contents.

 

The Key Published by India Post is final.

 

                            PART-A (GENERAL KNOWLEDGE)

1. United Nation has released "one women Album on the occasion of International Women's Day. Name the Indian artist of that Album?

A. Mallika Sarabhai                         B. Amjed Ali Khan

C. A.R. Rahman                                D. Anoushka Shankar

Ans. D

2. Bula Chaudhary is related to which sport event:

A. Cricket   B. Badminton    C. Swimming    D. Golf

Ans. C

3. How many districts of the country were initially covered under the Direct Benifit transfer scheme started from January 1,2013?

A.43                B.34                 C.20                D.29

Ans. A

4. Which sport personality has won the the Indian Grand Prix 2012 at the Buddha International Circuit for the second time?

A. Mark Weber    B. Lewis Hamilton   C. Sebastion Vettel  D. Fernando Alonso

Ans. C

5. Which among the following have been conferred with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2012?

A. Mary Kon and Anup Kumar                 B. Saina Nehwal and Sushil Kumar

C Deepika Kumari and Yuvraj Singh       D. Yogeshwar Datt and Vijay Kumar

Ans. D

6. Rath Yatra- This famous festival is held in?

A. Odisha      B. West Bengal         C. TamilNadu                       D. Karnataka

Ans. A

7. In the 92nd constitutional amendment, how many languages were added to the 8th schedule of the constitution?

A. 4                 B. 3                  C. 2                 D. 5

 Ans: A

8. Which of the following act as decomposers in an ecosystem?

A. Putrefying bacteria                     B. Rhizobium bacteria

C. lactobacillus bacteria                  D. Cyanobacteria

Ans: A

9. What is Basel III norms?

A. The Global Capital norms for banks

B. The Global Pollution Norms for Auto Manufacturer

C .The Global Norms for Cyber World

D. The Global Pollution Norms for Heavy Industries

Ans. A

10. President appoints Chief Election Commissioner & Election Commissioners. They have tenure:

A. Till age of 65 years

B. 6 years, or upto the age of 65 years, whichever is earlier

C. 5 years                               D. 6 years

Ans: B

11. This State contributes 70% of India's coffee and silk options Given. Which is this state?

A Rajasthan   B. Punjab                   C. Karnataka             D. Assam

Ans. C

12. Ebb & Flow is:

A. Name of a new star                     B. Unit of measurement of a liquid

C. A missile recently launched from Odisha

D. Gravity Mapping satellite of NASA

Ans. D

13. Who was appointed as chairman of 14th Finance Commission?

A. Sam Pitroda                                 B. P.Chidambaram

C. Montek Singh Ahluwalia           D. Dr. Y.V.Reddy

Ans. D

14. As per protocol second highest post of after President in India

A. Prime Minister    B. Vice President      C. Chief Justice        

D. Leader of opposition in Lok Sabha

Ans. B

15. Who is the Deputy Chairman of Rajya Sabha at Present:

A .Najma Heptulla                          B. Pratibha Patil

C. K. Rahman khan                          D. P.J. Kurien

Ans. D

16. Finance ministry has kept some services under the negative list which means:

A. Service tax would be levied @ 12% on those services

B. Service tax would be levied by State Government on services in negative list

C. Service tax would not be levied against those services

D.  Service tax would be levied at highest rate on those services

Ans. C

17. What is the status of India in the world in terms of steel production?

A. 7th              B. 10th                        C. 5th              D. 6th

Ans: C

18. Which among these is a credit rating agency:

A. NSE           B. BSE             C. ICRA          D. SEBI

Ans. C

19. Which of the following gases are given out during Photosynthesis?

A. Nitrogen               B. Hydrogen             C. Oxygen                 D. Carbondioxide

Ans. C


20. Name the king of Kannauj whose daughter Sanyogita was abducted by Prithviraj Chauhan from her Swayamvar?

A. Jayadev                 B. Lakshman sen      C. Bhoj                       D. Jaychand

Ans. D
21. The thumb nail get fixed easily into the wood because:

A. more force works on less area              B. less force works on more area

C. more area work on less force                D. more area work on more force

Ans. A

22. The minimum number of members whose presence is essential for transacting the business of either house-Lok Sabha or Rajya Sabha shall be:

A. 100members

B. 1/2 of the total number of members of the house

C.1/5 of the total number of members of the house

D.1/10 of the total number of members of the house

Ans. D

23. When the branch of a tree is shaken violently, the leaves fall. This happening can be explained by:

A. Joules 2nd law of motion                       B. Newton's 3rd law of motion

C. Joules ist law of motion                         D. Newton's 1st law of motion

Ans. D

24. When 'Sepoy Mutiny or the Great Revolt' took place, who was the Viceroy of India

A. Lord Canning      B. Lord Minto           C. Lord Rippen        D. Lord Curzon

Ans. A

25. Which layer of the atmosphere is closest to the Earth:

A. Stratosphere         B.Ionosphere C. Mesosphere          D. Troposphere

Ans. D

                                                PART-B (MATHEMATICS)

26. The sales price an article including the sales tax is Rs 1232. The rate of sales tax is 10%. If the shopkeeper has made a profit of Rs 12%, then the cost price of the article is

A. 900             B.950               C. 1000                       D. 1120

Ans: C

27. A man bought some mangoes at Rs12 per dozen and bought the same number of at Rs 10 per kg. He sold these mangoes at Rs 13 per dozen and gained Rs 160.The total number of mangos bought by him are 

A. 60 dozens             B. 70 dozens              C. 80 dozens  D. 90 dozens

Ans: C

28. A dishonest dealer uses a scale of 90 cm instead of a metre scale and claims to sell at cost price. His Profit is:

A.9%               B. 10%                                    C. 10.33%                   D.11.11%

Ans: D

29. Sukriti and Saloni are athletes. Sukriti covers a distance of 1 km in 5 minutes and 50 seconds, while Saloni covers the same distance in 6 minutes and 4 seconds. If both of them start together and run at uniform speed, by what distance will Sukriti win a 5 km mini marathon:

A. 150 m         B. 200 m                     C. 175 m                     D. 225 m

Ans: B

30. A Compact Disc Player when sold for Rs. 13,600 incurred a loss of 15%. At what price should it have been be sold to make a profit of 35% on the cost

A. Rs. 21,600              B. Rs. 20,400              C. Rs. 19,600     D. None of these

Ans: A

31. Cubic centimetres of silver is drawn into a wire 1 mm in diameter. The length of the wire in metres will be:

A. 84               B.128               C. 116                         D. None of these

Ans: A
32. In 4 years Rs. 6000 amounts to Rs. 8000. In what time will Rs. 525 amount to Rs. 700 at the same rate?
A. 5 years                   B.3 Years                    c. 4 Years   D. None of these

Ans: C

33. A bus left with some definite no of passengers. At first stop half the passengers left the bus and 35 boarded the bus. At the second stop 1/5th of the Passengers left and 40 boarded the bus. Then the bus moved with 80 passengers towards its destination without stopping anywhere. How many passengers were there originally?

A. 40                           B. 30                C. 50               d.60
Ans: A

34. 12 men and 18 boys, working 7 ½ hours a day, can do a piece of work in 60 days. If a man works equal to 2 boys, then how many boys will be required to help 21 men to do twice the work in 50 days, working 9 hours a day?

A. 42                           B. 44      C. 46             D. None of these
Ans A

35. Choose the correct statement
A. An irrational number is real number that cannot be written as simple fraction

B. A rational number is real number that cannot be written as simple fraction

C. An irrational number is real number that can be written as simple fraction

D. A rational number is real number that cannot be written as a complex fraction
Ans: A

36. The income of Ram is 20% less than Shyam. Then Shyams income is greater than Ram by

A. 20%                        B.25%             C.30%             D.15%
Ans: B

37. If the prices of oranges was less by 40%, one could buy 32 more for rs 120/-. The price presently is
A. Rs 3.00                   B. Rs.2.00                   C. Rs 1.50       D.Rs 2.50       

Ans: D
38. A metallic cube of area 600 square centimetres is melted and cast into small steel cylinders of length 0.5 cms and radius _/ 7 (underroot) cms. How many complete cylinders can be cast?

A. 9                 B. 11                C.8                              d. None of these
Ans :D

39. It is 185 km from city A to city B. If a bus takes 2 hours to cover the first 85 km, how long must it take to travel the final 100 km in order to average 50 kmph for the entire trip
A. 102 minutes    B. 112 minutes                C. 60 minutes   D. 75 minutes
Ans: A

40. In an examination a student score 1 mark for each correct answer and 0.25 marks deducted for each wrong answer. If he attempts all 120 questions and secures 90 marks. The number of questions he attempts correctly is
A. 100             B.106               C.96                D.None of these

Ans: C
41. One side of a right-angled triangle is 126 cm. The difference between the hypotenuse and the other side is 42 cm. The length of the hypotenuse is

A. 168 cm       B.189 cm         C. 210 cm      D. None of these
Ans: C

42. I f the numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is increased by 300%, the resultant fraction is 6/11. What was the original fraction?
A. 5/11                       B.7/11                        C.8/13                        D.8/11

Ans: D
43. If 6 men can do a piece of work in 20 days and one man can do the work of two boys, then in how many days can 10 men and 5 boys do the same works:-

A. 8 days                    B. 10 days      C. 12 days  D- None of these
Ans: D

44. 12 X 16/……..
A.2/3              B. 4/3             C. 4                 D. None of these

Ans:C
45.  A man sold 2 watches Rs 99/- each. He gains 10% on one watch and loses 10% on another. Find his gain or loss %.

A.1%loss                    B.10% loss     C.10% Profit  D. No profit No loss
Ans: A

46. The ratio of cost price and sale price of an article is 10:11. The percentage of profit is

A. 11.5%                    B.10.5%          C.10%             D.11%
Ans: C

47. The income of A and B are in the ratio of 3:2 and their expenditures are in the ratio of 5:3. If each saves Rs 1000, the income of B is

A. Rs 6000                  B. Rs 5000                  C. Rs4000   D. None of these
Ans: C

48. If Rs 200 doubles in 10 years at Simple interest. What is the rate of interest

A.5%               B.10%             C.8%               D. None of these
Ans:B

49.The average of three numbers is 77. the first number & second number is 78 and 79 respectively. find out third number?

A. 73               B.74                 C.71                D.75
Ans: B

50. In a stock clearance sale Beta shoe company announces 20% discount.If the discounted price of a pair of shoes is Rs 1520/-. find its original price?
A.Rs 1800               B.1900          C.1950          D.2000

Ans: B

                                       PART-C (General English)

 Directions: (51 to 53) Give one word for the underlined phrase

51. The small child does whatever his father was done

A. has done   B. did             C. Does          D. had done

Ans: C

52. He is too important for tolerating for any delay

A. to tolerate B. to tolerating    C. at tolerating    D. with tolerating

Ans: A

53. Why did you not threw the bag away

A.  did you not throw                      B. had you not throw

C. did you not thrown         D. you did not thrown

Ans: A

Directions: (54 to57) select the word or phrase that is most nearly opposite in meaning

54. ENORMOUS

A. Soft                        B. Average                 C.Tiny                        D. Weak

Ans: C

55.ARTIFICIAL
A. Red                B. Natural     C. Truthful    D. Solid
Ans: B
56.EXPAND
A. Convert      B. Condense     C. Congest      D. Conclude
Ans: B
57. FRAUDULENT
A. Candid         B. Direct      C. Fortnight    D. Genuine
Ans: D
Directions: (58 to 59) Choose correctly spelt words
58.
A.
Pessenger
B.
Passenger
C.
Pasanger
D..
Pesanger
Ans: B
 
59. A. Benefitted         B. Benifited        C. Benefited  D. Benefeted
Ans: C
 
Directions: (60 to 62) Choose Synonyms for the given words
 
60. Attain
 
A.  Acquire    B. Leave     C. Accept      D. Excuse
Ans: A
 
61. Verify
 
A.    Acceptable    B. Condemn     C. Testify     D. Praise
Ans: C
 
62. Immortal
 
A.    Mortal                 B. Eternal       C. Dead      D. Eminent
 
Ans: C
 
63. Point out the verb in the following words.
 
A. Success       B. Succeed        C. Successful       D. Successfully
 
Ans: B
 
64. Find out the sentence in Passive voice
A. The judge convicted the culprit for his offence
B. The culprit apologised to the judge for his offence
C. The judge scolded the culprit for his offense
D. The culprit was punished for his offence by the judge
Ans: D
65. Point out the correct sentence
A. The teacher said that the Earth moved round the sun
B. The teacher told that the Earth was moving round the sun
C. The teacher said that the Earth moves round the Sun
D. The teacher said that the Earth had moved round the sun
Ans: C
66. Mark the correct Passive form of the sentence
I play cricket with my friends
A. I play with my friends cricket
B. Cricket plays my friends with me
C. Cricket is played by me with my friends
D. Cricket was played by me with my friends
Ans: C
Directions: (67 to 68) identify the tenses in the following sentences
 
 67. She reached the examination hall well in time
 
A.  Present perfect   B. Past indefinite    C. Past Perfect   D. Future indefinite
Ans: B
 
68. I am learning English from my Uncle
 
A. Past Continuous    B. Present perfect   C. Present Continuous   D. Future indefinite
Ans: C
 
Directions: (69 to 71) Mark the appropriate words to fill in the blanks
 
69.  God helps those _____help themselves
 
A.Who              B. Which           C. that         D. whom
Ans: A
 
70. It is raining heavily, take _____umbrella
A. The           B. An          C. A                D. Some
 
Ans: B
 
71.We have been waiting for the train___more than two hours
 
A. Since       B. From      C. Until      D. For
 
Ans:  D
 
Directions: (72 to 74) Identify the parts of Speech of underlined
 
72. Good students are always Successful in life
 
A. Adverb    B. Noun     C. Adjective      D. Pronoun
 
Ans: C
 
73. The teacher was very pleased with me
 
A. Preposition       B. Conjunction     C. Pronoun     D. Adverb
Ans: A
 
74. Cross the busy road carefully
 
A. Noun           B. Adjective        C. Verb        D.Adverb
 
Ans: B
 
Directions : change the following sentence into reported Speech
 
75. Rahul Said “ I am busy now”
A. Rahul said that he was busy then         B. Rahul said that he is busy now
C. Rahul Said that he was busy now         D. Rahul said that he was busy now
Ans: B
 
                             PART-D (REASONING)
                        (Questions are not typed fully)
 
 Directions (76 to 78):
In a business School  four students Dinakaran, Sumit, Tarun and Amul exhibit…..
76. Who does not Play Chess
A.  Dinakaran    B. Amul      C. Sumit     D. Tarun 
Ans: B
77. Who studies Psychology and Plays Billiards
A. Sumit      B. Tarun      C. Dinakaran     D. Amul
Ans: C
78. How many games are played and subjects studied by all the four students
A. 6,3      B. 3,2       C . 5,4    D. None of these
Ans: A
79. A man stands on tower and sees two hill peaks one in the north………………
A. North West       B. South West      C. South     D. West
Ans: D
80 Ram Starts his journey from X point. There are seven cricketers whoa re standing………
A.    21 Km                        B. 25Km     C.29Km      D. None of these
Ans: C
81. In a code CAGE is represented as 2064……………
A.18                B.19                 C.21                D.24
Ans:B
82. If all the letters in English alphabet are written in reverse order…………
A.O                 B.M                 C.N                 D. None of these
Ans: C
Directions: Study the following arrangements ……
83. How many such symbols are there…….
A. One                        B. Two                        C. Three         D. Four
Ans: A
Directions: In each of the following series
84. EOISMWQA?
A.VE               B.ZF                C.XF               D.UE
Ans:D
Directions: Jumbled letters of some……………
85.AYDOT
A. A                B. D                 C. T                 D.Y
Ans:D
86.ILCEOP
A. P                 B.O                 C.L                  D.E
Ans:D
87.If P means “+”and Q means”X”……..
A.32                B.42                 C.36                D. None of these
Ans: A
88. In a certain code (i) “Count me out”…………
A.9                  B.4                   C.2                  D.7
Ans: B
89.”Suma” is shorter than “uma”……
A.Neha           B. Hema         C. Uma           D.Sudha
Ans: B
90. In a certain code PLATE is written
A.DDFBS       B.DEBFS        C.DEFBS        D.DEFCBS
Ans:C
91. Q says M and T are……………..
A. Brother      B. Husband   C.Uncle          D. None of these
Ans: D
92. In a certain code language”bring the white board”……
A.ka                B.pa                C.Ka or pa     D.ra
Ans:C
Directions: 93 to 94:  Five persons are travelling in a train……………
93. How is Babu related to Eshoo
A. Father    B. Mother in Law    C. Brother in law D.Father in Law
Ans: D
94. How is Amitha related to Eshoo
A.Sister                  B. Mother        C. Mother in Law   D. Niece
Ans: C
95. 3   2   3
      9   2   2
     2    3   2.......
A.    125        B.25        C.30          D.46
Ans:B
96. Which one number can be placed at the sign of ................
A.11                           B.13                        C.12                     D.none of these
Ans:C
97. Which one number can be placed at the sign of ................
A.82                      B.81                    C.80                        D.None of these
Ans:B
98.If the following series are written in reverse order.....
Ans: C
99. Find the odd one out
A. Malaria       B.   Plague               C. Dengue      D.Tetanus
Ans: D
100.ZX,XV,---,TR, RP
A.VU        B. VS                         C.VT                       D. VW
Ans: C